http://www.shikhar.com/

News Detail

List of Participants Selected for Climbathon

The  list of participants selected for Climbathon are as follows:- (Selected Participants are being informed individually)

Women

1. Ms. Sunita Singh Chocken
2. Smt Sunita Hazra Das
3. Ms. Tashi Malik
4. Ms. Nungshi malik
5. Ms. Nivedita Choudhary
6 Ms. Rinchen Dolma
7. Ms. Mamta Mahara
8. Ms. Anglela Robledo 
9. Ms. Jasmine Vinay Hegde
10. Ms. Sarika Bishnoi
11. Ms. Kamakshi Sahai
12. Ms. Gunbala Sharma (Jodhana)
13. Ms. Mahua Biswas
14. Ms. Jyotsna Seth
15. Ms. Soni Shah
16 Ms. Lipika Biswas
17. Ms. Pradhan
18. Dr. Beena


Men 

1. Shri Kapil Ruhil
2. Shri Aqib Ahmed Bhatt
3. Shri Karan Adity Kowshik
4. Shri Bhupesh Kumar
5. Shri Partha Dutta
6. Shri Avtar Singh Rawat
7. Mr. Ruggiero Ferrazza
8. Shri BC Kuttappa
9. Shri Ravi Chauhan
10. Shri Mahendra Ghanashyam Kubal
11. Mr. Frizy B Hlychho
12. Mr. Vasile Dumitrica
13. Shri Javer Singh
14. Shri Atanu Dhar
15. Shri Ravi Raj
16. Shri Purna Nand Gupta
17. Shri Balram yadav
18. Shri Shripad G. Sapkal
19 Shri Rajesh Kumar
20. Shri Shri Sudipto 
21. Shri Chitrmohan Singh
23. Shri Debasish Kundu
23. Shri Digamber Lal
24. Shri Aditya Kumar Jha
25. Shri Netai Mondal
26. Shri Anand Ramchandra Shinde
27. Shri Subrarta Chakraborthy
28. Shri Manoj C Nair
29. Shri Chiranjib Paul
30. Shri Prasata Das
31. Shri Sangramie Samanta
32. Shri Sajad Halder
33. Major K S Dhami
34 Shri Lotus Takpa
35. Shri Debarata Mukherjee
36. Shri Soumya Jyoti Mitra
37. Shri Puneet Kumar
38. Shri Bharat Bhushan
39. Shri Babun Keora

http://www.shikhar.com/